Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2011 (Legea 287/2010)

publicata in Monitorul Oficial nr. 0880 din 28 Decembrie 2010.

Vezi aici Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2010
 
Art.1.

Prezenta lege prevede si autorizeaza pentru anul bugetar 2011 veniturile pe capitole si subcapitole si cheltuielile pe destinatii si pe ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, precum si reglementari specifice exercitiului bugetar al anului 2011.

Art.2.
 1. Sinteza bugetului asigurarilor sociale de stat detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 1/03.
 2. Bugetul asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileste la venituri in suma de 47.587,1 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 47.587,1 milioane lei.
 3. Sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se stabileste la venituri in suma de 305,9 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 52,0 milioane lei, cu un excedent de 253,9 milioane lei.
 4. Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz, pe ordonatori principali de credite, este prevazuta in anexa nr. 2/03/01-04.
 5. Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricola si de pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare si detalierea pe proiecte, numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza si programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare, detaliate, sunt prevazute in anexele nr. 3/03, 4/03 si 5/03.
Art.3.
 1. Sinteza veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, paragrafe si titluri, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 1/04.
 2. Bugetul asigurarilor pentru somaj, aferent sistemului asigurarilor pentru somaj, se stabileste la venituri in suma de 4.203,3 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 4.203,3 milioane lei.
 3. Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare, se stabileste la venituri in suma de 197,9 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 67,5 milioane lei, cu un excedent de 130,4 milioane lei.
 4. Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 2/04.
 5. Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricola si de pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare si detalierea pe proiecte, numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza si programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare, detaliate, sunt prevazute in anexele nr. 3/04, 4/04 si 5/04.
 6. Sinteza sumelor alocate pentru centrele regionale de formare profesionala a adultilor, care functioneaza in subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, este prevazuta in anexa nr. 6/04.
Art.4.
 1. Pentru anul 2011, finantarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care intrunesc criteriile de eligibilitate pentru finantare in cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricola si de pescuit, altor programe/instrumente/facilitati care functioneaza pe principiul rambursarii integrale sau partiale a cheltuielilor catre beneficiari se asigura de la bugetul asigurarilor sociale de stat sau, dupa caz, de la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finantati din aceste bugete.
 2. Ordonatorul principal de credite poate asigura prin bugetele proprii finantarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte ai caror beneficiari sunt institutii publice, aflate in coordonare sau subordonare, finantate integral sau partial din venituri proprii, in conditiile stabilite prin memorandumurile/contractele de finantare.
 3. Ordonatorii de credite finantati integral sau partial de la bugetul asigurarilor sociale de stat sau, dupa caz, de la bugetul asigurarilor pentru somaj, care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finantat din fonduri externe nerambursabile, pot asigura prin bugetele proprii cofinantarea publica pentru proiectele/propunerile de proiecte in conditiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexa la memorandumul/contractul de finantare.
 4. Fondurile aferente cheltuielilor prevazute la alin. sunt cuprinse in bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte, precum si in bugetele centrelor regionale de formare profesionala a adultilor, la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare", respectiv la capitolele si subcapitolele corespunzatoare de cheltuieli, potrivit destinatiei acestora, si au avizul de principiu al autoritatii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii asupra eligibilitatii activitatilor din cadrul proiectelor propuse la finantare.
 5. Fac exceptie de la prevederile alin. privind obtinerea avizului de principiu al autoritatii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii:
  1. proiectele/propunerile de proiecte care indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finantarea in cadrul programelor/instrumentelor/facilitatilor care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania;
  2. proiectele/propunerile de proiecte pentru ai caror beneficiari sunt prevazute reguli specifice in legislatia privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile postaderare.
 6. Se autorizeaza ordonatorul principal de credite al bugetelor de asigurari sociale prevazute la alin. sa efectueze, pe parcursul exercitiului bugetar, redistribuiri de fonduri intre proiecte din fonduri externe nerambursabile astfel incat sa asigure implementarea corespunzatoare a acestora, inclusiv sa introduca proiecte noi in conditiile prevazute la alin. , cu incadrarea in nivelul total al cheltuielilor prevazute la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare" din bugetele proprii, precum si din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii aflate in subordinea lor. Aceste modificari vor fi comunicate lunar Ministerului Finantelor Publice.
Art.5.
 1. Pentru cota-parte din platile efectuate aferente cheltuielilor prevazute la art. 4 alin. din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricola si de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilitati postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autoritatii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii rambursarea acesteia, in conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum si cu prevederile contractului/ deciziei/ordinului de finantare.
 2. Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, reprezentand contributia Comisiei Europene si/sau a altor donatori externi la proiectele prevazute la art. 4 alin. , se fac venit la bugetele din care au fost finantate proiectele respective si se vireaza la aceste bugete, valoarea subventiei acordate beneficiarilor finantati partial din bugetul asigurarilor pentru somaj fiind diminuata cu sumele primite ca prefinantare, conform prevederilor legale comunitare si nationale care reglementeaza fiecare domeniu care intra in sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare, de catre autoritatile de management/gestiune a fondurilor/instrumentelor/facilitatilor sau de catre alte autoritati nationale abilitate in acest sens in cadrul unor programe/facilitati sau instrumente postaderare, dupa caz.
 3. Beneficiarii finantati integral de la bugetul asigurarilor sociale de stat sau, dupa caz, de la bugetul asigurarilor pentru somaj, care implementeaza proiecte finantate in cadrul programelor/instrumentelor/ facilitatilor care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania, vireaza cu celeritate in conturile de venituri sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor respective.
Art.6.
 1. Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurarilor sociale de stat si al bugetului asigurarilor pentru somaj sa efectueze virari de credite de la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.
 2. Sumele prevazute la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare" nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli cu ocazia rectificarilor bugetare pe parcursul anului 2011.
 3. In conditiile prevazute de Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pe parcursul intregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virari de credite bugetare intre titlurile, articolele si alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare", cu incadrarea in nivelul total al fondurilor aprobate.
 4. Din sumele prevazute la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare" se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzatoare a proiectelor finantate de la acest titlu.
Art.7.
 1. Se interzice ordonatorului principal de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri", alineatul "Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila" la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.
 2. Din sumele prevazute la titlul "Alte transferuri", alineatul "Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila" se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzatoare a obiectivelor cuprinse in aceste programe.
Art.8.
 1. In conditiile prevazute de Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cursul intregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virari de credite bugetare intre titlurile si articolele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, dupa caz, in vederea asigurarii platii la scadenta a cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, a derularii corespunzatoare a programelor finantate din fonduri comunitare pre- si postaderare.
 2. In conditiile prevazute de Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se autorizeaza ordonatorul principal de credite care identifica, pe parcursul exercitiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte in derulare din anii anteriori finantabile din fonduri externe nerambursabile postaderare si care nu au in bugetul propriu titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare" sau articolul corespunzator, sa introduca titlul si articolul respectiv, cu conditia existentei fiselor de fundamentare a proiectelor propuse la finantare/finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), avizate de principiu de catre autoritatea de management/gestiune a programului/ instrumentului/facilitatii.
 3. Prevederile alin. se aplica si institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, cu introducerea corespunzatoare a modificarilor atat la partea de cheltuieli, cat si la partea de venituri, prin diminuarea corespunzatoare a subventiilor acordate potrivit legii.
 4. Ordonatorul principal de credite comunica lunar Ministerului Finantelor Publice modificarile efectuate potrivit prevederilor alin. si , concomitent cu transmiterea formularelor de prezentare modificate in mod corespunzator si, dupa caz, a formularelor de fundamentare.
Art.9.

Sunt interzise virarile de credite bugetare intre capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii si cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

Art.10.

Sunt interzise virarile de credite bugetare intre subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurarilor pentru somaj si Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.

Art.11.
 1. Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestatii de asigurari sociale si asigurari pentru somaj care se realizeaza potrivit dispozitiilor legale, direct de catre angajator, prin deducerea acestora din contributiile datorate, se pot depasi, modificandu-se corespunzator prevederile bugetare atat la venituri, cat si la cheltuieli, cu mentinerea echilibrului aprobat.
 2. Ordonatorul principal de credite este abilitat sa efectueze modificarile prevazute la alin. si sunt obligati sa raporteze Ministerului Finantelor Publice aceste modificari atat distinct, cat si prin evidentierea in situatiile financiare trimestriale, respectiv anuale.
Art.12.

Se interzice ordonatorului principal de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Transferuri intre unitati ale administratiei publice" al capitolului 69.03 "Asigurari si asistenta sociala pentru accidente de munca si boli profesionale" si al capitolului 68.04 "Asigurari si asistenta sociala" la celelalte titluri ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, precum si intre alineatele acestui titlu de cheltuieli.

Art.13.

Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurarilor sociale de stat si al bugetului asigurarilor pentru somaj sa efectueze si sa aprobe redistribuiri de credite bugetare de la obiectivele de investitii in continuare, respectiv de la obiectivele de investitii noi, la pozitia "Alte cheltuieli de investitii", cuprinse in programele de investitii publice, anexe la aceste bugete.

Art.14.

Ordonatorul principal de credite are obligatia sa comunice Ministerului Finantelor Publice detalierea in structura, pe functii, numarul maxim de posturi finantat in anul 2011 si fondul aferent salariilor de baza, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Art.15.

Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 este de 2.022 lei.

Art.16.

Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul:

 1. asiguratului sau pensionarului, la 2.022 lei;
 2. unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.011 lei.

Art.17.
 1. Pentru anul 2011 cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc dupa cum urmeaza:
  1. 31,3% pentru conditii normale de munca, datorata de angajator si angajati, din care 10,5% datorata de angajati si 20,8% datorata de angajatori;
  2. 36,3% pentru conditii deosebite de munca, datorata de angajator si angajati, din care 10,5% datorata de angajati si 25,8% datorata de angajatori;
  3. c) 41,3% pentru conditii speciale de munca, datorata de angajator si angajati, din care 10,5% datorata de angajati si 30,8% datorata de angajatori.
 2. In cota de contributie individuala de asigurari sociale prevazuta la alin. este inclusa si cota de 3% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 3. Cotele prevazute la alin. si se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011.
Art.18.
 1. In baza prevederilor art. 29 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 7 din Legea nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare, pentru anul 2011 se stabilesc urmatoarele cote ale contributiilor:
  1. contributia datorata de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj este de 0,5%;
  2. contributia individuala datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj este de 0,5%;
  3. c) contributia datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj de catre persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj este de 1%;
  4. d) contributia datorata de angajator la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale potrivit prevederilor art. 7 alin. din Legea nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare, este de 0,25%.
 2. Cotele prevazute la alin. se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011.
 3. Suma totala care poate fi utilizata pentru acordarea de credite, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 10 milioane lei, iar cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat unui beneficiar de credite din aceasta suma este de 1,5 milioane lei.
 4. Art.19.
  1. Cotele de contributii datorate de angajatori in functie de clasa de risc, potrivit prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, se stabilesc de la 0,15% la 0,85%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar.
  2. Cotele prevazute la alin. se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011.
  Art.20.

  In anul 2011, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea si achitarea drepturilor finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat si a celor din bugetul asigurarilor pentru somaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor virate si se suporta din bugetul din care se finanteaza dreptul respectiv.

  Art.21.
  1. Sumele aferente drepturilor banesti acordate personalului din cadrul institutiilor publice finantate de la bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj, din fondurile constituite conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonantei Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 116/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si care, potrivit legii, se introduc in salariul de baza sunt prevazute in anexele nr. 6/03 si 7/04.
  2. Ordonatorul principal de credite vireaza lunar la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul asigurarilor pentru somaj, dupa caz, sumele aferente drepturilor prevazute la alin. din fondurile constituite potrivit legii si prevazute in anexele la aceste bugete.
  3. Cu sumele virate potrivit alin. se majoreaza veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului asigurarilor pentru somaj, precum si cheltuielile de personal si transferurile intre unitati ale administratiei publice, prin diminuarea in mod corespunzator a veniturilor si cheltuielilor aprobate potrivit alin. .
  4. Ministerul Finantelor Publice este autorizat, la propunerea ordonatorului principal de credite, sa introduca modificarile in volumul si structura veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului asigurarilor pentru somaj.
  5. Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurarilor pentru somaj este autorizat sa introduca modificarile in volumul si structura veniturilor, precum si a cheltuielilor de personal ale institutiilor publice subordonate finantate partial din venituri proprii.
  Art.22.

  Anexele nr. 1/03-6/03 si nr. 1/04-7/04*) fac parte integranta din prezenta lege.